Ein Rhwydwaith

Mae ein noddwyr yn cynnwys sefydliadau sydd a phresenoldeb a diddordeb yng Nghymru.

Rydym yn cysylltu'n agos â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â'r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru.

Mae gennym berthynas hir gyda'r Sefydliad Materion Cymreig a chysylltiadau â nifer o'r prif sefydliadau academaidd yng Nghymru

Rydym hefyd yn cynnal cysylltiadau agos gydag Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion a Chanolfan Cymry Llundain.

Cymru yn Llundain y’n ni – ymunwch â ni.....
 

Aelodaeth 

Mae gennym 4 lefel o aelodaeth:
 • Cymrawd (Am ddim)
 • Noddwr - Efydd (£100)
 • Noddwr - Arian (£175)
 • Noddwr - Aur (£250)

Ymunwch a ni yma

Nawdd

Fel sefydliad i aelodau, rydym yn dibynnu ar ein haelodau yn gorfforaethol ac yn unigol am gefnogaeth  i gynnal ac i adeiladu ein gweithgareddau.

Rydym yn prisio digwyddiadau i dalu am y costau, felly rydym yn dibynnu ar gymorth arall i helpu’r sefydliad o ddydd i ddydd. Ein targed, i dalu am y costau hynny, yw tua £ 20,000 y flwyddyn sy'n caniatau i ni gynnal ein gweithgareddau a dros amser, i gynyddu cwmpas y gweithgareddau hynny.

Mae eich cefnogaeth yn angenrheidiol ac y cael ei werthfawrogi. Am fwy o wybodaeth am nawdd corfforaethol naill ai ar gyfer Cymru yn Llundain neu ar gyfer digwyddiadau penodol cysylltwch walesinlondon@gmail.com
    

Cymru yn Llundain: 'Gwlad fach glyfar' a dinas ryngwladol – rydym yn creu'r cysylltiadau


Pwy ydym ni

Rydym yn debyg i'r M4 – ond yn well. Rydym yn creu cyswllt rhwng Cymru a Llundain hefyd. Ond, rydym yn rhwydwaith busnes a chymdeithasol sy'n cynorthwyo pobl y mae ganddynt ddiddordeb yng Nghymru i fynd i'r afael gyda materion economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol, busnes, ariannol, diwylliannol a chwaraeon. Yn fyr, rydym yn hyrwyddo Cymru ym mhrifddinas fusnes Ewrop.

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar gyfer aelodau a gwesteion, o giniawau ffurfiol i ddigwyddiadau cymdeithasol. Ac oherwydd ein bod yn gweithio i annog llif syniadau, cysylltiadau a busnes rhwng Cymru a Llundain, fel arfer, bydd modd i chi gyfarfod penderfynwyr yn ein digwyddiadau.

Ar ddechrau'r 90au, daeth grwpiau a oedd yn canolbwyntio ar y cyfryngau ac ar bolisïau at ei gilydd Bellach, 20 mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn gweithredu ar raddfa llawer mwy. Daw'n haelodau
o lu o feysydd amrywiol, gan gynnwys y gyfraith, cyfrifeg, bancio, busnes, y llywodraeth a gwleidyddiaeth, y cyfryngau, y celfyddydau a'r trydydd sector. Ar wahân, mae ganddynt gryn ddylanwad ac arbenigedd. Gyda'i gilydd fel Cymru yn Llundain, mae'n haelodau yn meddu ar fwy fyth.

Ein Llywydd-noddwyr yw Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Carwyn Jones, uchod), ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru  Rydym yn gweithredu yn Llundain ac mae gan ein Cadeirydd – Huw Hampson-Jones – fwrdd ymroddedig sy'n gefn iddo.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn weithgar yn Llundain yn bennaf, gan drefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, o drafodaethau yn gynnar gyda'r hwyr ynghylch mewnfuddsoddi, i sesiynau briffio gan Lysgenhadaeth UD ynghylch effaith Cymru ar wleidyddiaeth UD, i gyfres o sesiynau bord gron gwleidyddol gyda'r pedwar prif blaid. Fel gwrthbwynt, rydym yn cynnal digwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol hefyd.


Felly: rydym yn cynorthwyo ac yn ehangu'r cyswllt rhwng Cymru a Llundain. Ein nod yw:

 • Bod yn fan cyfarfod yn Llundain ar gyfer pobl o fyd busnes, masnach, y celfyddydau, y cyfryngau, chwaraeon a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gwerthfawrogi cysylltiadau gyda Chymru.
 • Cynnig fforwm lle y gall aelodau, eu ffrindiau a'u partneriaid gyfrannu i'r drafodaeth ynghylch materion cyhoeddus sy'n effeithio ar Gymru.
 • Cynnig rhwydwaith yn Llundain sy'n cefnogi buddiannau ac achosion Cymreig.
 • Gweithredu fel cyswllt ar gyfer pobl a sefydliadau y mae angen cyngor, cyfleoedd a mynediad at gysylltiadau arnynt.
 • Dweud wrth bobl am y materion y mae Cymru yn eu hwynebu mewn cyd-destun economaidd a chymdeithasol.
 • Hyrwyddo Cymru a buddiannau'r Cymry yn Llundain.

Sut y gallwn helpu

Trwy ein haelodaeth


 • Mae nifer o'n haelodau yn hynod o brofiadol ac yn gallu cynnig persbectifau a chyngor wedi'i seilio ar ddealltwriaeth o Gymru, Llundain a'r arena rhyngwladol. Mae hyn yn hanfodol os oes gennych ofynion penodol.
 • Yn ogystal, rydym yn gweithredu fel fforwm ar gyfer meithrin gweithgarwch rhwydweithio a pherthnasoedd a allai fod yn ddefnyddiol. Trwy gyfrwng Cymru yn Llundain, ceir cyfle i gyfarfod a chysylltu gyda phobl mewn amrediad o feysydd.

Trwy ein gwefan


 • Rydym yn diweddaru ein gwefan – www.walesinlondon.com – yn aml, ac mae'n cael lle blaenllaw mewn chwiliadau perthnasol ar Google. Yn ogystal, mae'n haelodaeth yn troi at y wefan am newyddion, gwybodaeth ac er mwyn archebu digwyddiadau.
 • Ar gyfartaledd, mae'r wefan yn profi 950,000 o ymweliadau unigryw bob blwyddyn ac fe'i cynlluniwyd er mwyn gallu cynnal gweithgarwch hysbysebu gan noddwyr.

Trwy ein grym ymgynnull


 • Gwleidyddiaeth: Gallwn drefnu ciniawau anffurfiol am bynciau penodol yn ystod y dydd a gyda'r hwyr. Fel hyn, gall aelodau y mae ganddynt wybodaeth ac arbenigedd broffesiynol gyfarfod gyda gwleidyddion a'u cynghorwyr i gael trafodaeth fanwl ynghylch pynciau a materion cyfredol penodol sy'n berthnasol i Gymru a'i dyfodol.
 • Busnes: Wrth i Gymru hyrwyddo'i hun yn gynyddol fel cyrchfan o ansawdd, rydym yn cyfrannu trwy hyrwyddo cyfleoedd busnes yng Nghymru ac i Gymru. Yn ogystal, rydym yn codi ymwybyddiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau Cymreig yn Llundain. Rydym wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau llywodraethol Cymreig gan gymryd rhan mewn gweithgarwch hyrwyddo amrywiol, digwyddiadau cerddorol a llenyddol, darlithoedd a chyhoeddiadau.
 • Hoffem glywed gennych chi!
Am wybodaeth bellach, trowch at ein gwefan, www.walesinlondon.com, neu cysylltwch â Donae Lerwill - walesinlondon@gmail.com